Sexovereenkomst downloaden

Scroll omlaag voor pdf download van deze sex overeenkomst

Concept Sexovereenkomst

(Versie 25 september 2020)

Partner 1 zijnde:

Vul hier voornaam en achternaam en woonplaats in van één van de personen ……………………………

en

Partner 2 zijnde:

Vul hier voornaam en achternaam en woonplaats in van de andere persoon……………………………

verklaren middels deze sexovereenkomst dat zij met wederzijdse goedkeur van elkaar samen met elkaar sex gaan hebben zonder verplichtingen achteraf.  Hierin komen ze tevens de navolgende zaken overeen:

Artikel 1 – Afspraken rondom de sex

1.1 Eenmalig sexcontact

Het is beide partners vooraf duidelijk dat deze ontmoeting primair bedoeld is voor het hebben van eenmalig seksueel contact. Dit wordt ook wel sexdating genoemd. Er zal achteraf geen gezeur zijn of gedoe komen dat één van de partners de indruk had dat dit meer was dan een eenmalig sexcontact.

1.2 Geen serieuze relatie

Beide personen zijn zich er voor de volle 100% van bewust, dat de ander geen interesse heeft in een serieuze relatie of een langdurige relatie met elkaar. Uiteraard is het niet verboden om nogmaals af te spreken voor seks, maar uitsluitend indien beide partners dit op prijs stellen en alleen als het om sex gaat en niet voor een serieuze relatie.

1.3 Geen stalking en niet lastig vallen

Beide partners zijn zich er tevens van bewust dat de persoon met wie je sex gaat hebben achteraf niet mag worden lastig gevallen of mag worden gestalkt door jou of in opdracht van jou. Mochten jullie nog een keer contact met elkaar willen hebben dan gebeurt dit via het kanaal hoe jullie elkaar hebben ontmoet en niet eerder dan een week na de sexdate datum genoemd bij artikel 4, waarbij eventuele afspraken uit het verleden met betrekking tot dag en tijdstip en/ of overige zaken worden gerespecteerd. Indien de ander niet reageert op jouw contactpoging /bericht dan houdt het contact op. Daarna een tweede keer aanschrijven is niet toegestaan.

1.4 Geen garantie single status

Tevens realiseer je je dat de persoon met wie je het bed gaat delen mogelijk geen single is. Het zou goed kunnen dat je bedgenoot een vaste relatie heeft, samenwoont of getrouwd is. Door het tekenen van deze overeenkomst geef je aan hier geen problemen mee te hebben en dat je ongeacht de relatie status toch met die persoon seks wilt. Als achteraf zou blijken dat de persoon reeds in een relatie zit, dan heb je geen enkele reden hierover moeilijk te doen. Dit accepteer je vooraf. Zelfs indien er eerder gelogen is over deze relatie status. Ook indien er bij hem of haar sprake is van meer dan één vaste of losse (seksuele) relaties , is dat voor jou geen probleem of reden om hier achteraf over te gaan zeuren.

Artikel 2 – Geheimhouding

Beide partners staan er voor garant dat deze sexdate geheim blijft. Het is ten strengste verboden om tegen mensen uit je eigen sociale kring of de sociale kring van de andere partner te vertellen dat je seks hebt gehad met hem of haar. Onder mensen uit de sociale kring verstaan we onder andere, maar niet uitsluitend kennissen, bekenden, collega’s, vrienden, mensen uit de buurt, clubgenoten, familie, etc. Tevens is het niet toegestaan iets over dit sexuele avontuur te publiceren op internet of enig ander medium.

Artikel 3 – Boete

Indien één van de partners zich niet houdt aan de afspraken uit deze overeenkomst moet deze de andere partner een direct opeisbare boete betalen van € ….vul hier een bedrag in…. per overtreding.

Artikel 4 – Datum van de sexdate

Partner 1 en Partner 2 zullen op ……vul  hier datum in……… sex hebben met elkaar.

Indien er meerdere sexdates volgen raden we aan om per sexdate een nieuwe overeenkomst te tekenen of indien er nog vele sexdate volgen de tekst zodanig aan te passen dat deze betrekking heeft op alle sexdates in een bepaald kalenderjaar, zodat je nog maar één keer per jaar hoeft te ondertekenen. Deze cursieve tekst kan je verwijderen bij ondertekening.

 

Artikel 5 – Slotbepalingen

  1. Indien enig artikel van de onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijft onderhavige overeenkomst voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft (het) nietige c.q. vernietigde artikel(en) Partner 1 in overleg met Partner 2 nieuwe artikel(en) zal vaststellen die de strekking van de/het nietige c.q. vernietigde artikel(en) zoveel mogelijk nabij komen.
  2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
  1. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend op …………… (vul datum in)

 

Partner 1                                                                                                                 Partner 2

 

Te:                                                                                                                            Te:

————————                                                                                                      —————————

                                         Vul hierboven plaats van ondertekening in

 

Disclaimer
Sexovereenkomst.nl heeft deze sex overeenkomst met zorg samengesteld maar kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld indien één of meerdere delen uit deze overeenkomst door een rechter anders worden beoordeeld en/ of de juridische teksten niet correct blijken te zijn opgesteld. Sexovereenkomst zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website of deze (concept) overeenkomst en sexovereenkomst zal nooit overgaan tot het betalen van schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Je moet dit concept document zien als een eerste opzet. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juridische geldigheid van deze overeenkomst.

 

In sommige browsers staat na het indrukken van de knop hierboven het bestand sexovereenkomst.pdf direct  in je download map.
In andere browsers moet je eerst nog op opslaan drukken in je pdf reader,

Let op
Mocht de inhoud van de pdf slecht te kopiëren zijn, omdat alle regels achter elkaar staan afgedrukt, dan is het toegestaan de tekst van deze site te kopiëren, om deze in een eigen versie van een sex overeenkomst of  sexcontract te gebruiken.
Maar het is niet toegestaan deze tekst te gebruiken op andere websites of voor commerciële doeleinden. Copyright behoort toe aan sexovereenkomst.nl.